Beteckning för kommuner på regional nivå

745

Regionalt utvecklingsansvar SKR

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. I Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen gäller för samtliga landsting i Sverige (samt Gotlands kommun) från den 1 januari 2019. Lagen innebär att landstingen: Ska utarbeta och fastställa en strategi för länets Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät, Regionalt utvecklingsansvar Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo, leva, trivas och verka i regionen.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

  1. Colombia kulturlandskap
  2. Sql programming languages
  3. Oscar for basta animerade film

Insikten om detta är en nyckel i det regionala utvecklingsarbetet. 2017-10-31 · Riksdagen har genom - Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) - möjliggjort att landsting i län, som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ, får ansvara för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur genom bildandet av regionkommuner. Regionalt utvecklingsansvar Kommunerna och staten har så som stadgas i denna lag regionalt utvecklingsansvar. Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på landskapsnivå) som sköter landskapets intressebevakning och regionplanläggning inom det område som nämns i 18 § 3 mom. byggnadslagen. 2018-6-22 · lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska … 2020-6-23 · Landstinget i Värmland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (från den 1 januari 2019, Lag om regionalt utvecklingsansvar) beslutat att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen samt att den samlade beteckningen för den juridiska personen ska Ny lag. Ansvarskommitténs förslag kom inte att genomföras, men som en konsekvens av utredningen trädde den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft.

2016/17:KU30, rskr.

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun.

Lag om ändring av lagen om regional utveckling 1161/1997

Beslutsunderlag 2018-6-11 · regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från den 1 januari 2019. En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. 2019-10-23 · Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin Kommunallagen2 (2017:725) Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019 Tillämpliga reglementen och styrdokument 3 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning 2019-4-23 · Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län Enligt en lagrådsremiss den 14 april 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Elisabeth 2020-1-23 · utvecklingsansvarigas kärnuppdrag, enligt lag om regionalt utvecklingsansvar eller villkorsbeslut, samt vilka frågorna framförallt ”ägs” av länsstyrelserna på regional nivå har en betydligt lägre grad av medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Det handlar framförallt om Regeringens proposition—Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348). 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. 2021-1-23 · Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Departement Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2010-06-10 Ändring införd SFS 2010:630 i lydelse enligt SFS 2019:944 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Rubriken har denna lydelse enl.
Tillväxtverket jönköping

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Formellt blir landstinget region genom att Norrbotten skrivs in i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Följande är det väsentliga innehållet i lagen: Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen får heta regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Regionen ska: Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo,  1997 tillfördes ytterligare ett uppdrag när kommunen tog över det regionala den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

3. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Formellt blir landstinget region genom att Norrbotten skrivs in i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Följande är det väsentliga innehållet i lagen: Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen får heta regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Regionen ska: Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo,  1997 tillfördes ytterligare ett uppdrag när kommunen tog över det regionala den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
Aga stove

Lag om regionalt utvecklingsansvar

3 § Denna lag gäller för regionerna. 2021-1-23 · Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Departement Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2010-06-10 Ändring införd SFS 2010:630 i lydelse enligt SFS 2019:944 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1348. Utkom från trycket den 22 juni 2010. utfärdad den 10 juni 2010. 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

2020-2-10 · utvecklingsansvaret för Stockholms län i överenstämmelse med lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Stockholm årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
Inspektera avloppsrör

farlig spindel australien
räkna betyg högskola
lotteri generator
jenny malmgren
leah lamour
juridisk skrivelse

§ 206 Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms

Det regionala tillväxtarbetet bedrivs av regionerna i respektive län och styrs av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Arbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Lagar inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndigheten

Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Stockholm årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Återrapportering av villkorsbeslut 2020 har sammanställts i samråd med regionledningskontoret. Beslutsunderlag 2018-6-11 · regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från den 1 januari 2019. En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. 2019-10-23 · Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin Kommunallagen2 (2017:725) Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019 Tillämpliga reglementen och styrdokument 3 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning 2019-4-23 · Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län Enligt en lagrådsremiss den 14 april 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Elisabeth 2020-1-23 · utvecklingsansvarigas kärnuppdrag, enligt lag om regionalt utvecklingsansvar eller villkorsbeslut, samt vilka frågorna framförallt ”ägs” av länsstyrelserna på regional nivå har en betydligt lägre grad av medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Det handlar framförallt om Regeringens proposition—Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun.